2017-2019 YK.jpg Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslektaşlarımız,

Türkiye Parazitoloji Derneği 21. Parazitoloji Kongresi İzmir Çeşme’de Grand Hotel Ontur’da 28 Eylül – 3 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Kongre ile ilgili her türlü bilgiye www.parazitoloji2019.org adresinden ulaşabilirsiniz.
 
20. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ DÖKÜMANLARI
 

Kongre dökümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 

Yeni Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı

TBMM'de kabul edilen, Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve eğitim sürelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm

   
   

Tıbbi Parazitoloji’nin Yan Dal Olarak Düzenlenmesine Danıştay’dan İptal

Danıştay 8. Dairesi 19.01.2011 tarih, E 2009/6617 K 2010/128 sayılı kararı ile “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak belirleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında yer alan düzenlemenin iptaline oybirliği ile karar verdi.

Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı’na açılan davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında; “idari istikrar oluşturacak biçimde 1962 yılından beri ayrı bir uzmanlık anadalı olarak belirlenen parazitoloji disiplininin yan dal olarak düzenlenmesini hukuki zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak bilimsel gerekçenin bulunmadığı anlaşıldığından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Tıbbi Parazitoloji alanını, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına bağlı iki yıllık bir yan dal olarak düzenleyen Ek-3 sayılı çizelgesinin 43. satırında hukuka uyarlık görülmediği” belirtilmiştir.

Bilindiği gibi daha önce de, Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermişti.

Derneğimiz, Tıbbi Parazitoloji’nin Anadal uzmanlığı olarak düzenlenmesine yönelik mücadelesini çeşitli platformlarda sürdürmeye devam edecektir.

Danıştay Kararı

 

   

Parazitoloji Anabilim Dalı Hakkında YÖK Kararı

YÖK Genel Kurulu'nun 21.07.2009 tarihli toplantısında " 6.11.2008 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması konusundaki kararın, Anlara 7. İdare Mahkemesi'nin yerdiği Yürütmeyi Durdurma karaı uyarınca iptal edilerek Parazitoloji Anabilim Dalı'nın Tıp Fakülteleri bünyesinde açılmasına" karar verilmiş olup, karar ilgili üniversitelere tebliğ edilmiştir.

   
İdare Mahkemesi Kararı


Ankara 7. İdare Mahkemesi 24.12.2009 tarih, E2009/405, K2009/1930 sayılı kararı ile Tıp Fakülteleri bünyesindeki Parazitoloji Anabilim Dalının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı içinde Parazitoloji Bilim Dalı olarak yer alması yönünde tesis edilen 6.11.2008 günlü ve 2008.21.2489 sayılı YÖK Genel Kurulu kararının iptaline karar vermiştir.

karar metni